ارسال هدفمند

امکان دسته بندی و سگمنت کردن کاربران بر اساس نیازمندی بر اساس ویژگی های دموگرافیک