پلن پیشرفته

  • شامل کلیه امکانات پنل مبتدی
  • سگمنت کردن کاربران بر حسب ویژگی های دموگرافیک
  • ارسال به نصب های جدید
  • لینک حاوی آمار و اطلاعات ارسال قابل اشتراک گذاری با دیگران
  • ارسال پیام بین فردی (یک فرد به فرد دیگر)
  • ارسال پوش محدود شده به کاربران (با ظرفیت مشخص)
  • امکان استفاده آزمایشی از طرح به مدت 14 روز