خدمات

دریافت گزارشهای کامل و متنوع

دریافت گزارشهای کامل و متنوع

در پنل Push-Pole می توانید انواع گزارش های ارسال پوش نوتیفیکشن خود را به ازاری هر اپلیکیشن داشته باشید

ارسال هدفمند

ارسال هدفمند

امکان دسته بندی و سگمنت کردن کاربران بر اساس نیازمندی بر اساس ویژگی های دموگرافیک

مدیریت

مدیریت

در معنای وسیع و کاربردی در علوم فنی، عبارتست از نوعی ساختار خلق شده به دست بشر که شامل اجزایی با روابط پیچیده باشد و اهداف مدنظر انسانی را محقق سازد.

نجاری

نجاری

در معنای وسیع و کاربردی در علوم فنی، عبارتست از نوعی ساختار خلق شده به دست بشر که شامل اجزایی با روابط پیچیده باشد و اهداف مدنظر انسانی را محقق سازد.

حل مشکل

حل مشکل

در معنای وسیع و کاربردی در علوم فنی، عبارتست از نوعی ساختار خلق شده به دست بشر که شامل اجزایی با روابط پیچیده باشد و اهداف مدنظر انسانی را محقق سازد.

سازه ها

سازه ها

در معنای وسیع و کاربردی در علوم فنی، عبارتست از نوعی ساختار خلق شده به دست بشر که شامل اجزایی با روابط پیچیده باشد و اهداف مدنظر انسانی را محقق سازد.